Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Analiz edilen bir örnekte hangi bileşen veya bileşenlerin (atom, iyon, molekül) olduğunun tepit edilmesine kalitatif analiz (nitel analiz), bu bileşenin miktar veya derişiminin tespit edilmesine ise kantitatif analiz (nicel analiz) denmektedir.

Bir başka açıdan analiz çalışmaları, klasik (yaş) analiz ve enstrümental analiz şeklinde de sınıflandırılabilir. Klasik (yaş) analiz, terazi, etüv, fırın gibi temel laboratuar araçları kullanılarak major veya minör seviyede bileşenlerin tespit edilmesidir. Enstrümental analiz ise, analiz edilen örnekte bulunan herhangi bir bileşenin cinsi veya derişimiyle orantılı sinyal üreten araçlarla yapılan analiz şeklidir.

Enstrümental analiz yöntemleri şu şekilde sayılabilir:

  • Spektroskopik yöntemler

Bu analiz yönteminde, analizi yapılan örnekteki atom, molekül veya iyonların bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında emilen veya yayılan elektromanyetik ışıma ölçülür. Elektromanyetik ışıma, uzayda çok büyük bir hızla hareket eden enerji çeşidir. Örneğin görünür ışık, ısı şeklinde algılanan kırmızı ötesi ışınlar, X-ışınları ve radyo dalgaları birer elektromanyetik ışımadır.

  • Elektrokimyasal yöntemler

Bu yöntemde, elektrokimyasal hücre, analizi yapılan maddeyi içeren bir çözelti veya erimiş tuz, maddenin kimyasal dönüşüme uğradığı elektrotlar ve bu elektrotları birbirine bağlayan bir devreden oluşur. Elektron iletilmesi sonucunda elektrik akımı oluşur. Metallerde metalik iletkenlik, çözeltilerde ise iyonik iletkenlik söz konusudur.

  • Kromatografik yöntemler

Kromatografi, analizi yapılan karışımdaki bileşenlerin birbirinden ayrılmasını gerçekleştiren yöntemlerin genel adıdır. Sıvı kromatografisi, katı-sıvı kromatografisi, iyon kromatografisi ve gaz kromatografisi gibi çeşitleri vardır.

  • Termal analiz yöntemleri

Analizi yapılan örneğe ait bir fiziksel özelliğin, sıcaklığın bir fonksiyonu olarak ölçüldüğü veya bir tepkimede emilen veya açığa çıkan ısının takip edildiği yöntemlere termal analiz yöntemleri denir.

Enstrümental analiz laboratuvarları tarafından, hava kalitesi, toprak kirliliği, yeraltı suyu ve yüzeysel su kalitesi, su ve atık arıtımı takibinde enstrümental analiz yöntemleri rutin olarak kullanılmaktadır. Bu analizler ilk yapılmaya başlandığında, pHmetre ve spektofotometre cihazları kullanılıyordu. Bugün daha gelişmiş cihazlar kullanılmaktadır.

Optik analiz yöntemlerinde, radyan, enerji ve madde arasındaki etkileşimleri ölçer. İlk cihazlar görünür bölge için geliştirilmiştir. Bugün radyan enerji, X ışınlarından radyo dalgalarına kadar çok daha geniş aralıkta kullanılıyor.

Emisyon analiz yöntemlerinde, belli bir dalga boyunda saçılan enerji ile hem tanım hem de miktar analizi yapılıyor. Ağır metaller, enerji verildikleri zaman farklı dalga boylarında radyasyon yayar.

Elektriksel analiz yöntemlerinde, elektrod potansiyeli ile ilgili iyon ile çözeltideki konsantrasyonu arasındaki ilişki ve iyonun çözeltideki aktivitesi ölçülür.

Nano Laboratuvar kuruluşumuz, birbirinden faklı analiz çalışmaları ve çalışma ortamına ve çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin ölçümlemeleri yanında bir takım denetim ve gözetim çalışmaları ve eğitim hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bütün bu faaliyetlerini, http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden vermektedir. İhtiyaç duyacak kuruluşlar, taleplerini online olarak site üzerinden gönderebilir. Ya da ilgili form doldurularak gönderilirse, kuruluşumuz en kısa sürede geri dönüş yapacaktır.

Nano Laboratuvar kuruluşu olarak bütün faaliyetlerimizi, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığımız yetkiye dayanarak gerçekleştiriyoruz. Enstrümental analiz gereksinimleri dahil her türlü analiz taleplerinizi http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu