Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar Hizmetleri

Gerek ilgili bankanlıklar tarafından çıkarılan çeşitli yasal düzenlemeler, gerekse Türk Standartları Enstitüsü tarafından uygulamaya koyulan bir takım standartlar, faaliyet konularına göre çeşitli laboratuvarların kuruluş, akreditasyon, çalışma ve etkinliklerini arttırma yönündeki çabaların sonucudur. Hazırlanan test ve analiz raporlarının geçerliliği ve kullanımı, önemli ölçüde test ve analizleri yapan laboratuvarların yetkinliğine bağlıdır. Laboratuar akreditasyon işlemleri de bu amaçla yapılmaktadır. Akreditasyonu olan laboratuvarlar, bir takım özel testleri veya farklı çalışma gerektiren testleri ve analizleri gerçekleştirme yetkinliğine sahip laboratuvarlardır.

Laboratuvar hizmetleri ihtiyacı, yaşamın hemen her alanında kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Yenilen gıdaların kontrolü için, çevre güvenliği için, sağlık alanında ve daha bir çok alanda laboratuvarlara ihtiyaç duyuluyor. Bir kısım büyük kuruluşlar kendi bünyelerinde, ihtiyaçları doğrultusunda laboratuvar üniteleri kuruyorlar. Ancak bir kısım kuruluşlar, labratuvar hizmetlerini, bağımsız test ve deney kuruluşlarından alıyorlar. Laboratuvarlar, test, analiz ve kalibrasyon hizmetleri veren ve uygunluk değerlendirme çalışmaları yapan kuruluşlardır. Ürün ve hizmetlerin, istenilen standartlara, kriterlere veya isteklere uygunluğu bu laboratuvarlarda yapılacak test ve incelemeler sonucunda belgelenir.

Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde olan ülkemizdeki laboratuvar hizmetleri de, giderek artan oranda önem kazanmaktadır. Dünyanın her yeri ile yapılan ticaret açısından da yeri geldiğinde laboratuvarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan sonra laboratuvar hizmetleri günlük yaşamda daha kapsamlı şekilde yer alacaktır.

Nano Laboratuvar kuruluşumuz, birbirinden faklı analiz çalışmaları ve çalışma ortamına ve çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin ölçümlemeleri yanında bir takım denetim ve gözetim çalışmaları ve eğitim hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuzun hizmet verdiği laboratuvarlar ve hizmet alanları şu şekildedir:

 • Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Fiziksel analiz laboratuvarlarında, gıdalarda renk analizi, doku analizi, viskozite analizi (akışkanlık veya akışkanlığa karşı direnç analizi), bulanıklık ölçümü ve çok sayıda test ve analiz çalışması yapılmaktadır. Fiziksel analizler, hammadde ve işlenmiş üründe yabancı maddelerin bulunup bulunmadığını tespit etmek için yapılır. Bunun yanında gıda, yem, su ve içeceklerin fiziksel analizleri de yapılmaktadır. Örneğin, rutubet tayini, kül tayini, duyusal özellikler tayini, yabancı madde tayini, çözünen katı madde miktarı tayini, suda çözünürlük tayini, ağırlık kontrolü gibi.

 • Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Kimyasal analiz laboratuvarlarında belli başlı şu analizler yapılmaktadır:

  • Çeşitli gıda maddelerinde olan, bakır, demir, çinko, civa, kurşun, gıda boyaları, sodyum ve benzeri katkı maddesi analizleri
  • Özellikle yaş sebze ve meyve ürünlerinde olan, pestisid (kimyasal ilaç) ve diğer kalıntı maddesi analizleri
  • Kuru gıdalarda, kurutma hatası veya yetersizliği ya da uygunsuz saklama koşulları yüzünden ortaya çıkan sorunların tespiti için yaplan mycotoksin analizleri
  • Türk Gıda Kodeksi ve Türk standartları esas alınarak ürün çeşidine bağlı olarak yapılan yaş kimya analizleri
 • Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Aslında mikrobiyolojik analizler çok çeşitlilik göstermektedir. Bu analizlerin önemli bir bölümü tamamen kimyasal analizler niteliğindedir. Bir bölümü ise ancak uzman mikrobiyologların yapabileceği kadar tehlikeli ve zorlayıcıdır. Bu yüzden de birbirinden çok farklı analiz yöntemleri bulunmaktadır. Gıda mikrobiyoloji analizleri, gıdalarda bulunması istenmeyen mikroorganizmaların kontrol edilmesi olarak tanımlanır.

 • Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Canlı organizmalarda yaşamsal öneme sahip olan proteinler, enzimler ve nükleik asitlerin yapıları, moleküler biyoloji sayesinde ortaya çıkarılmıştır. Moleküler biyolojinin gelişmesi ile birlikte hastalıkların gerçek nedenleri daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Gen teknolojisinde atılan adımlarla canlılar arasında gen alışverişi mümkün hale gelmiştir. GDO’lar yüzünden insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması amacı ile yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu açıdan moleküler biyoloji laboratuvarlarına önemli soumluluklar düşmektedir.

 • Biyogenetik Analiz Laboratuvarı

Biyogenetik bilimi, moleküler biyoloji ve genetik dallarında, yaşayan yaşamayan bütün organizmaların, moleküler seviyede yapıları, işlevleri ve bunların birbirleri ile ve çevre ile olan ilişkileri ele alınmaktadır. Biyogenetik ifaaliyet alanına, bitki biyolojisi, biyokimya, biyoistatistik, biyoteknoloji, fizyoloji, yapısal biyoloji, ekoloji ve evrim konular girmektedir. Ayrıca biyomateryal, ekolojik genetik, mikrobiyoloji, moleküler genetik alanında da sistematik araştırma laboratuvarları kullanılarak araştırmalar sürdürülmektedir.

 • Katkı Analiz Laboratuvarı

Üretici firmaların kullandıkları gıda katkı maddeleri insan sağlığına zarar vermeyecek türden olmalıdır. Katkı maddelerinin kullanımında teknolojik bir zorunluluk olmalıdır. Katkı maddeleri, sadece yasal düzenlemelerin izin verdiği gıdalarda ve izin verdiği miktarlarda kullanılmalıdır. Katkı maddeleri, içinde kullanılan gıdanın besin değerini düşürmemelidir. Gıda katkı maddeleri sadece ürünün kalitesinin korunması amacıyla kullanılmalıdır. Katkı analiz laboratuvarları, faaliyetleri sırasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan tebliğe uygun hareket ederler.

 • Kalıntı Analiz Laboratuvarı

Tarımsal üretimde büyük sıkıntı olan hastalıklardan ve zararlı ve yabancı otların kötü etkilerinden korunmak için, zararlılarla mücadele yönetimi ilkeleri çerçevesinde pestisit kullanılmaktadır. Pestisitlerin zararlılar üzerindeki biyolojik etkisini, ürünler üzerindeki kalıcılığını ve çevreye ve insan sağlığına etkilerini belirleyen unsurlar, pestisit formüllerinin içinde bulunan etkili maddeler ve bunların fiziksel ve kimyasal özellikleridir. Ülkemizde pestisit kalıntı analizleri yapan laboratuvarlar, Avrupa Birliği tarafından da tanınan TÜRKAK tarafından akredite edilmektedir.

 • Mineral Analiz Laboratuvarı

Mineral, normal ısıda doğada katı durumda, birtakım maddelerle karışık olarak veya birleşik olarak bulunan ya da kimyasal yollarla laboratuvarlarda elde edilen inorganik maddelerdir. İnsan vücudunun vitaminlere olduğu kadar minerallere de ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak tarımsal ilaçlamaların bilinçli yapılmaması, yanlış kullanımlar ve endüstriyel uygulamalar yüzünden, insan vücuduna fazla miktarda mineral girmesi, zehirlenmelere ve rahatsızlıklara yol açabilir. Mineral analiz laboratuvarları, gıda maddelerinde bulunan minerallerin eksik ya da fazla olması durumunda ortaya çıkacak olumsuzlukların önüne geçmek için, mineral analizleri yapmaktadır.

 • Mikotoksin Analiz Laboratuvarı

Mikotoksinler, mantarlar tarafından üretilen zehirli kimyasal bileşiklerdir. Bazı mikotoksin türleri, aşırı seviyede vücuda alındığında ölümle sonuçlanan tehlikeli hastalıklara neden olmaktadır. Bu nedenle tarım ürünleri için bazı yasal düzenlemeler yapılmış ve belli gıda maddeleri için üst sınırlar tespit edilmiştir. Ancak bu kadar hassas seviyelerin tespit edilmesi için, çok duyarlı ve kesin sonuçlar veren farklı analiz yöntemleri geliştirilmiştir.

 • İş Hijyeni Test ve Analiz Laboratuvarı

İşvereler, çalışanların güvenliğini korumakla sorumludurlar. Çalışma ortamlarında kullanılan veya işlem gören maddeler ve çalışma ortamının koşulları, çalışanlar için tehlike yaratmamalıdır. Güvenli bir çalışma ortamının varlığı ise, kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin, ölçülmesine, test edilmesine, analiz edilmesine ve değerlendirilmesine bağlıdır. Bu çalışmaları yapacak labortatuvarlar mutlaka yeterlilik belgesine sahip olmak zorundadır.

 • Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Enstrümental analiz laboratuvarları tarafından, hava kalitesi, toprak kirliliği, yeraltı suyu ve yüzeysel su kalitesi, su ve atık arıtımı takibinde enstrümental analiz yöntemleri rutin olarak kullanılmaktadır. Bu analizler ilk yapılmaya başlandığında, pHmetre ve spektofotometre cihazları kullanılıyordu. Bugün daha gelişmiş cihazlar kullanılmaktadır.

Kuruluşumuz, sayılan bu faaliyetlerini, http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden vermektedir. Gereksinim duyulması halinde, talepler online olarak site üzerinden gönderilebilir, ya da ilgili form doldurularak kuruluşumuz tarafından aranması sağlanabilir.

Nano Laboratuvar kuruluşu olarak bütün faaliyetlerimizi, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığımız yetkiye dayanarak gerçekleştiriyoruz. Yukarıda sayılan laboratuvar hizmetlerinden herhangi biri için taleplerinizi http://nanolaboratuvar.com internet sitesi yönetici ve çalışanlarına iletebilirsiniz.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu